ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w związku z rozpoczęciem nauki stacjonarnej w klasach I-III

admin


Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie
Drodzy uczniowie!

Po przerwie związanej z nauczaniem zdalnym, przerwą świąteczną i feriami 18 stycznia 2021 r. z radością powitamy naszych Uczniów z kl. I-III w progach naszej szkoły. Wraz z dziećmi z oddziału przedszkolnego rozpoczną nauczanie stacjonarne.

Trwająca sytuacja epidemiczna w naszym kraju powoduje, że nie wszyscy Uczniowie wracają do nauki stacjonarnej, uczniowie kl. IV – VIII nadal będą się uczyć zdalnie według dotychczasowych zasad.

Uczniowie klas sportowych (IVa, VIc, VIIa i VIIIa) w dalszym ciągu będą mieli możliwość realizacji szkolenia sportowego w szkole w formie stacjonarnej (Harmonogram tych spotkań podamy w poniedziałek).

Uczniowie klas ósmych będą mogli w grupie 5 osób uczęszczać na konsultacje. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów do środy 20 stycznia br. zbiorą informacje, kto jest chętny do uczestniczenia w takich zajęciach.

Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, dyrektor szkoły nadal ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniom realizację zajęć zdalnych ze szkoły - proszę zatem o informacje do mnie lub wychowawcy klasy o potrzebie takiej organizacji.

Po powrocie kl. I–III do szkoły wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Dlatego w trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników, bardzo proszę o przypomnienie sobie „Procedur organizacji pracy w czasie epidemii w Szkole Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19” podanych w Zarządzeniu dyrektora nr 1/2020/2021 z dnia 1 września 2020 r. i ścisłe ich przestrzeganie.

Na podstawie znanych już procedur i aktualnych wytycznych MEiN, GIS i MZ przypominam i proszę zarazem, aby zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.

Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach szkoły zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. Uczniowie samodzielnie będą rozbierać się w szatni. Jeśli zaistnieje taka potrzeba dzieciom młodszym pomoże pracownik.

Przypominam, że rodzice odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni – strefa rodzica zachowując zasady:

 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)

Rodzic przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem.

Z poważaniem
Marzanna Bednarczuk
dyrektor szkoły.

 


ZARZĄDZENIE NR 25/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Hrubieszowie
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie organizacji pracy w oddziale przedszkolnym od 18 stycznia 2021 r.

Działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1166), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870,1960 i 2087 ze zmianami) oraz art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910)

zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Od 18 stycznia 2021 r. obowiązuje kontynuacja kształcenia stacjonarnego w oddziale przedszkolnym
 2. Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne w oddziale przedszkolnym ustalone według wskazań w opiniach i orzeczeniach oraz zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej: realizowane są stacjonarnie w szkole według obowiązującego rozkładu zajęć od września 2020 r.

§ 2.

 1. W trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom oddziału przedszkolnego uczęszczającym do szkoły oraz pracownikom i osobom odwiedzającym, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 obowiązują: „Procedury organizacji pracy w czasie epidemii w Szkole Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19” zgodnie z Zarządzeniem dyrektora nr 1/2020/2021 z dnia 1 września 2020 r. oraz z dnia 9 listopada 2020 r.
 2. Stołówka szkolna dla oddziału przedszkolnego pracuje na zasadach określonych na dzień 1 września 2020 r.
 3. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa i aktualnych wytycznych MEiN, MZ GIS. 

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń/ wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r. 

Hrubieszów, 14 stycznia 2021 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie
Marzanna Bednarczuk

 

 

ZARZĄDZENIE NR 26/2020/2021 
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Hrubieszowie 
z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie organizacji pracy w klasach I-III od 18 stycznia 2021 r.

Działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1166), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870,1960 i 2087 ze zmianami) oraz art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910)

zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Od 18 stycznia 2021 r. obowiązuje kształcenie stacjonarne w klasach I-III szkoły podstawowej
 2. Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne w poszczególnych klasach ustalone według wskazań w opiniach i orzeczeniach oraz zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej: realizowane są stacjonarnie w szkole według obowiązującego rozkładu zajęć od września 2020 r.

§ 2.

 1. W trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom klas I-III uczęszczającym do szkoły oraz pracownikom i osobom odwiedzającym, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 obowiązują: „Procedury organizacji pracy w czasie epidemii w Szkole Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19” zgodnie z Zarządzeniem dyrektora nr 1/2020/2021 z dnia 1 września 2020 r. oraz z dnia 9 listopada 2020 r.
 2. Stołówka szkolna dla oddziału przedszkolnego pracuje na zasadach określonych na dzień 1 września 2020 r.
 3. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa i aktualnych wytycznych MEiN, MZ GIS. 

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń/ wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r. 

§ 5.

Traci moc zarządzenie dyrektora z dnia 6 listopada 2020 r.

Hrubieszów, 14 stycznia 2021 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie
Marzanna Bednarczuk

 

 

ZARZĄDZENIE NR 27/2020/2021 
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Hrubieszowie 
z dnia 14 stycznia 2021 r. 
w sprawie organizacji pracy w klasach IV-VIII od 18 stycznia 2021 r.
w okresie ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania szkół

Działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1166), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870,1960 i 2087 ze zmianami) oraz art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910)

zarządza się co następuje:

§ 1.

Od 18 stycznia 2021 r. w okresie ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania szkół w oddziałach IV-VIII obowiązuje kontynuacja nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy Teams oraz e-dziennika i poczty Office 365 na wszystkich zasadach określonych w Zarządzeniu dyrektora nr 6/2020/2021 z dnia 24 października 2020 r. oraz w Zarządzeniu dyrektora nr 10/2020/2021 z dnia 6 listopada 2020 r. 
Szczegółowe zasady kształcenia na odległość określa obowiązująca w szkole Procedura i zasady organizacji nauczania zdalnego - załącznik

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń/ wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r. 

 

Hrubieszów, 14 stycznia 2021 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie
Marzanna Bednarczuk

Załącznik - Procedury nauczania zdalnego

 

Zarządzenie nr 28/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3

im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala w Hrubieszowie
z dnia 14 stycznia 2021 roku
w sprawie stacjonarnych zajęć sportowych w klasach IV- VIII w okresie nauki zdalnej.

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z pózn. zm.),
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Od 18 stycznia br. w okresie czasowego ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania szkół wprowadzone zostają stacjonarne zajęcia sportowe w oddziałach sportowych według harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły. Część lekcji wychowania fizycznego w oddziałach sportowych pozostaje do realizacji on-line.

§ 2.

 1. Zajęcia stacjonarne będą odbywały się w sali gimnastycznej i na obiektach sportowych szkoły z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych.
 2. Uczniowie powinni być właściwie wyposażeni w strój adekwatny do pogody, wymagań i ustaleń nauczycieli.

§ 3.

 1. Uczeń chory, z rodziny objętej kwarantanną lub izolacją, z objawami infekcji dróg oddechowych lub innej, nie przychodzi do szkoły.
 2. W częściach wspólnych szkoły obowiązują maseczki, przy wejściach dezynfekcja rąk, w przypadku złego samopoczucia mierzenie temperatury, natychmiastowy odbiór dziecka przez rodzica ze szkoły.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021r.

Hrubieszów, 14 stycznia 2021r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie
Marzanna Bednarczuk