ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

ZARZĄDZENIE NR 48/2020/2021 Dyrektora Szkoły

admin

 

ZARZĄDZENIE NR 48/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Hrubieszowie
z dnia 30 kwietnia 2021 r.
w sprawie organizacji pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej
w klasach I - III od 4 maja 2021 r.

Działając na podstawie:

  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1166), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 Dz. U. poz. 561, 651 i 701 z późniejszymi zmianami)

zarządza się co następuje:

§ 1.

Od 04 maja 2021 r.

  1. Obowiązuje kształcenie stacjonarne w klasach I - III szkoły podstawowej.
  2. Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne w poszczególnych klasach ustalone według wskazań w opiniach i orzeczeniach oraz zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej: realizowane są stacjonarnie w szkole według obowiązującego rozkładu zajęć od września 2021 r.
  3. Stołówka szkolna dla klas I - III pracuje na zasadach określonych na dzień 1 września 2020 r.

 § 2.

  1. W trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom klas I - III uczęszczającym do szkoły oraz pracownikom i osobom odwiedzającym, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 obowiązują: Procedury organizacji pracy w czasie epidemii w Szkole Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala w Hrubieszowie w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19 zgodnie z Zarządzeniem dyrektora nr 1/2020/2021 z dnia 1 września 2020 r. i Zarządzaniem dyrektora nr 27/2020/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. oraz aktualnych wytycznych MEiN, MZ GIS.
  2. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli i pracowników administracji i obsługi do przypomnienia i przestrzegania opracowanych Procedur bezpieczeństwa, dotyczących Szkoły Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Hrubieszowie w reżimie sanitarnym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażenia COVID-19 obowiązujące od 1 września 2020r.
  3. Wychowawców klas zobowiązuję do przypomnienia z uczniami w/w Procedur, na pierwszych zajęciach z klasą w szkole. 4. Wszystkich przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa i aktualnych wytycznych MEiN, MZ i GIS.

§ 3.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń/ wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2021 r.

§ 5.

Dla klas I - III, traci moc zarządzenie dyrektora z dnia 23 kwietnia 2021 r.

 

Hrubieszów, dn. 30 kwietnia 2021 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3
w Hrubieszowie
Marzanna Bednarczuk