ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

+48 (84) 696 3110
zsm3.hrub@vp.pl

Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2018 r.
3. Ferie zimowe 11 - 24 lutego 2019 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 18 - 23 kwietnia 2019 r.
5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
 1. część humanistyczna,
 2. część matematyczno-przyrodnicza,
 3. język obcy nowożytny.

10 - 12 kwietnia 2019 r.
godz. 9.00 i 11.00

Wyniki egzaminów:
14 czerwca 2019 r.

6. Dodatkowy termin egzaminów w gimnazjach:
 1. część humanistyczna,
 2. część matematyczno-przyrodnicza
 3. język obcy nowożytny.
3, 4, 5 czerwca 2019 r.
godz. 9.00
7. Egzamin ósmoklasisty:
 1. język polski,
 2. matematyka
 3. język obcy nowożytny.

15 - 17 kwietnia 2019 r.
godz. 9.00

Wyniki egzaminów:
14 czerwca 2019 r.

6. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:
 1. język polski,
 2. matematyka
 3. język obcy nowożytny.
3, 4, 5 czerwca 2019 r.
godz. 11.00
7. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach z 5 dniowym tygodniem pracy

Szkoła Podstawowa, Gimnazjum
16, 31 października 2018 r.
2 listopada 2018 r.
21 grudnia 2018 r.
15, 16, 17 kwietnia 2019 r.
2 maja 2019 r.

8. Koniec pierwszego semestru 15 stycznia 2019 r.
9. Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych.
21 czerwca 2019 r.
10. Ferie letnie 22 czerwca -
31 sierpnia 2019 r.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późn. zm)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 29, poz.323 z późn. zm.).