ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Rekrutacja do klas pierwszych

Szkoła ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022. Zapisy trwają w godz. od 8.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły. Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie KARTY ZAPISU

Więcej informacji
Business person

„Woda to skarb! Woda to życie! Szanujmy ją należycie”!

admin

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. Powodem ustanowienia święta był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody. Ta ogólnoświatowa akcja ma zwrócić uwagę ludzi na niewielkie zasoby wody pitnej, które posiadamy i, co za tym idzie, konieczność dbania o nie.

W dniach 18-19 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Wody, który przypada na 22 marca. Akcję przygotowali oraz przeprowadzili opiekunowie SU młodszej grupy wiekowej.

Czytaj więcej...

Ułamki w życiu codziennym

admin

Jak zastosować ułamki w życiu codziennym, pokazali uczniowie klas czwartych. Dzieci przygotowały piękne plakaty, prezentacje multimedialne, zdjęcia i filmy. Czwartoklasiści udowodnili, że ułamki są potrzebne w wielu dziedzinach życia. Jako zastosowanie wskazywali m.in: przepisy kulinarne, ceny, pomiary ilości produktów. Autorami prac są uczniowie klas: 4a, 4b i 4c.

Czytaj więcej...

Zarządzenia Dyrektora Szkoły w związku z przejściem w tryb nauki zdalnej

Super User

 

ZARZĄDZENIE NR 38/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Hrubieszowie
z dnia 19 marca 2021 r.
w sprawie organizacji pracy klas I- III
od 22 marca 2021 r. w okresie ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania szkół

Działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1166), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.1389, 1830, 1859, 1870 ze zmianami) oraz art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

zarządza się co następuje:

§ 1.

Od 22 marca 2021 r. w okresie ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania szkół do odwołania: w oddziałach I-III obowiązuje nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy Teams oraz e-dziennika i poczty Office 365

 1. W oddziałach I-III zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne ustalone wg wskazań w opiniach i orzeczeniach oraz zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne realizowane są zdalnie.
 2. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zajęcia (po zgłoszeniu – Załącznik nr 2) zorganizowane zostaną stacjonarnie w szkole.
 3. Modyfikacja rozkładu zajęć dla klas I-III uwzględnia aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z komputera, wiek i etap rozwoju uczniów i polega na tym, że część zajęć w ciągu dnia realizowana jest poprzez Microsoft Teams (godzina lekcyjna trwa 30 minut), pozostałe 15 minut przeznaczone są na konsultacje z uczniami. Zajęcia odbywają się czasie rzeczywistym. – Załącznik nr 1 do zarządzenia.
 4. W szkole prowadzone są w świetlicy zajęcia opiekuńcze dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.
 5. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły o objęcie ich dziecka opieką – Załącznik nr 3.
 6. Dla dzieci, które korzystają z opieki w świetlicy umożliwia się realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

§ 2.

Organizacja zdalnego nauczania dla uczniów klas I-III ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno – psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni pp.
 2. Zespół nauczycieli uczących oraz specjaliści, logopedzi, pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy modyfikują treści kształcenia.
 3. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
 4. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
 5. Przewodniczący zespołu: wychowawca lub nauczyciel wspomagający sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły. 
 6. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
 7. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
 8. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym.
 9. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
 10. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

§ 3.

 1. Biblioteka szkolna jest czynna codziennie, według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły i planu przekazanego w e-dzienniku.
 2. Pedagodzy pracują według ustalanego przez dyrektora harmonogramu i planu przekazanego w e-dzienniku.
 3. Nauczyciele uczący w klasach I- III zajęcia zdalne mogą prowadzić ze szkoły lub z domu.
 4. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej i według potrzeb stacjonarnej.

§ 4.

Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych klas I-III do przeanalizowania programów nauczania i ewentualnej ich modyfikacji w sposób umożliwiający realizację w zdalnym nauczaniu.

§ 5.

Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki, zgodne ze statutem szkoły.

§ 6.

 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  1. dziennik elektroniczny jest uzupełniany na bieżąco każdego dnia. Wszystkie lekcje on-line nauczyciele wpisują do terminarza w librusie
  2. inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane wykorzystując pocztę służbową.
 2. Raport z realizacji zajęć z zaznaczeniem treści nauczania z podstawy programowej należy na bieżąco uzupełniać w zakładce dziennika Narzędzia – Dodatkowe godziny nauczycieli - kategoria "Praca zdalna".
 3. Na bieżąco raz w tygodniu nauczyciel przesyła do dyrektora pocztą służbową informacje dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej
 4. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności i wpisuje się w dzienniku elektronicznym Librus. Jeśli jest prowadzona lekcja on-line (Teams) wpisujemy nauczanie zdalne (nz). Jeśli uczeń nie uczestniczy – nieobecność. Usprawiedliwiają wychowawcy w porozumienia z rodzicami. Jeśli nauczyciel wysyła lekcje i wskazówki do pracy za pośrednictwem librusa lub poczty office 365 – uczniowie mają obowiązek odebrania lekcji w danym dniu. W przeciwnym razie nauczyciel wpisuje nieobecność. Usprawiedliwiają wychowawcy w porozumieniu z rodzicami.

§ 7.

Zarządzam wprowadzenie na zajęcia z wychowawcą, zajęcia z pedagogiem i specjalistą terapii pedagogicznej obowiązkowej tematyki dotyczącej zagadnień poruszanych w Poradniku dla szkół. MEN „Kształcenie na odległość”.

§ 8.

Jako najważniejsze, obowiązujące w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych/ procesów wspierania rozwoju i edukacji dzieci i każdego nauczyciela w nauczaniu zdalnym ustanawia się następujące zasady:

 • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
 • konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.

§ 9.

Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy:

 1. Każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet) oraz przekazuje zgromadzone informacje na skrzynkę mailową dyrektora szkoły,
 2. W przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu, wychowawca informuje o tym fakcie nauczycieli uczących w danej klasie, którzy są zobowiązani do przygotowania w ciągu dwóch dni materiałów edukacyjnych i ich przesłania do sekretariatu,
 3. Pracownik sekretariatu drukuje materiały, które może odebrać rodzic przy wejściu do szkoły.
 4. Rodzice ucznia nie posiadającego sprzętu do zdalnej nauki mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie. Dyrektor szkoły użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia.

§ 10.

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców:

 1. Nauczyciele klas I-III powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią.
 2. W okresie nauki zdalnej rodzic dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym
 3. Rodzice uczniów czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez nauczyciela.
 4. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce.
 5. Nauczyciele specjaliści będą rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno – psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie ucznia w szkole i środowisku lokalnym.
 6. Formy i harmonogram pracy specjalistów zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny Librus.
 7. Specjaliści i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 11.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowych zadań szkoły, Dyrektor Szkoły wydaje imienne polecenia służbowe dla nauczycieli, których realizacja procesu dydaktycznego jest utrudniona bądź niemożliwa ze względu na formę nauczania na odległość. Przydzielone zadania prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go pensum.

§ 12.

 1. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.
 2. Dyrektor szkoły pełni dyżur każdego dnia w godz. 10.00 - 14.00
 3. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu komputerowego, itp.) należy kontaktować się telefoniczne z sekretariatem szkoły (tel. 84 696 31 10).
 4. Szczegółowe zasady kształcenia na odległość określa obowiązująca w szkole PROCEDURA I ZASADY ORGANIZACJI NAUCZANIA ZDALNEGO.

§ 13.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń/ wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 r.

§ 15.

Dla oddziałów I-III traci moc zarządzenie dyrektora nr 26/2020/2021 z dnia 15 stycznia 2021 r.

Hrubieszów, 19 marca 2021 r.

 

ZARZĄDZENIE nr 39/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala w Hrubieszowie
z dnia 19 marca 2021 roku
w sprawie zawieszenia od 22 marca 2021 r.
stacjonarnych zajęć sportowych w okresie nauki zdalnej w klasach IV- VIII

Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.1389, 1830, 1859, 1870 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Od 22 marca br. w okresie ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania szkół, do odwołania zostają zawieszone stacjonarne zajęcia sportowe w oddziałach sportowych w klasach IV- VIII.

§ 2

Lekcje wychowania fizycznego w oddziałach sportowych realizowane są on-line według obowiązującego planu zajęć.

§ 3

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 r.

Hrubieszów, 19 marca 2021 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie
Marzanna Bednarczuk

Załączniki:

Załącznik 1 - Plan lekcji dla klas I-III

Załącznik 2 - Wniosek o zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych w szkole

Załącznik 3 - Wniosek o zorganizowanie zajęć w szkole

 

Wiosna w grafice

admin

Grafika to dziedzina sztuk plastycznych obejmująca techniki pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z wcześniej przygotowanej formy. Na lekcjach plastyki uczniowie klas czwartych poznali tajniki grafiki: metody, rodzaje oraz zmierzyli się z tą techniką od strony praktycznej. Eksperyment plastyczny polegał na przedstawieniu zwiastunów wiosny.

Czytaj więcej...

"Wojenny szaniec" - konkurs

admin

Dnia 10 marca 2021 r. odbył się, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski, konkurs pod hasłem - "Wojenny szaniec”. Jego celem było przybliżenie uczniom sylwetek młodzieży wywodzącej się z Szarych Szeregów, pogłębienie wiedzy historycznej, rozbudzenie ciekawości literaturą faktu, oddanie hołdu tym, co polegli w czasie II wojny światowej.

Motywem przewodnim były losy trzech bohaterów kultowej powieści pt. "Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Śledząc kolejne etapy życia niezłomnych, uczniowie mogli przekonać się, że Ojczyzna, rodzina, przyjaźń to wartości ponadczasowe i że rzeczywistość wojenna niesie ze sobą tylko zło, cierpienie i śmierć.

"Lecz zaklinam: niech żywi nie tracą nadziei (…);

A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei,

Jak kamienie, przez Boga rzucane na szaniec!’’

Czytaj więcej...