ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Konkurs "Jesienny bukiet"

admin

W dniu 30 października został rozstrzygnięty konkurs pt.: "Jesienny bukiet" zorganizowany przez Samorząd Uczniowski młodszej grupy wiekowej. Jury przyznało nagrody i wyróżnienia. Nagrody otrzymały klasy: IIa, IIIa, IIIb, zaś wyróżnienia: Ia, Ib, IIb. Wszystkim uczniom zaangażowanym w przygotowanie bukietów oraz ich wychowawcom gratulujemy ciekawych pomysłów.

Czytaj więcej...

Pamiętamy

admin

28 października uczniowie klasy I b wraz z opiekunami wybrali się na cmentarz wojskowy. Celem wyprawy było poznanie miejsca pochówku żołnierzy walczących za naszą ojczyznę podczas wojny. Uczniowie oddali hołd poległym zapalając znicze na pomniku oraz porządkując groby. Spacer między alejkami był wyrazem zadumy i refleksji nad historią naszego państwa ale jak i miasta, w okolicach którego zginęli ci młodzi chłopcy.

Czytaj więcej...

W zdrowym ciele zdrowy duch!

admin

We wtorek 27 października uczniowie klasy I b mięli okazję wykazać się znajomością piramidy żywieniowej. Wiedzą już, że nie należy spożywać tylko produktów słodzonych, ale każdy posiłek powinien być zbilansowany i kolorowy. Swoją znajomość poznanych zasad zdrowego żywienia udowodnili wykonaniem przepysznych, warzywnych i owocowych szaszłyków. Zachwycały one kolorami i rodzajami. Uczniowie doskonalili swoje umiejętności krojenia, organizowania stanowiska pracy oraz porządkowania.

Czytaj więcej...

„Sposób na kasztana”

admin

Jesień to skarbnica pomysłów. Kasztany, żołędzie, kolorowe liście to doskonałe materiały do tworzenia ludków, zwierzątek lub znaków drogowych. Podczas nauczania zdalnego uczniowie klasy I b nie mięli czasu na odpoczynek. Tworzyli kasztanowe miasteczko. Powstało mnóstwo znaków drogowych, świateł ulicznych, zwierząt i ludzików. Na szkolnej wystawie zrobiło się kolorowo i bezpiecznie. Dzieci dumne ze swojej pracy chętnie zabrały się do nauki w nowym tygodniu października.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie nauki zdalnej od 26 października 2020 r.

admin


ZARZĄDZENIE NR 6/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3

im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala w Hrubieszowie
z dnia 24 października 2020 r.
w sprawie organizacji pracy szkoły w okresie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.,
procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1166), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.1389,1830, 1859). 
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910).

zarządza się co następuje:

§ 1.

W okresie od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.

 1. Obowiązuje kontynuacja kształcenia stacjonarnego w oddziale przedszkolnym i klasach I-III.
 2. Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne w oddziale przedszkolnym i klasach I- III ustalone według wskazań w opiniach i orzeczeniach oraz zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne realizowane są stacjonarnie w szkole według obowiązującego rozkładu zajęć od września br.
 3. W oddziałach IV-VIII obowiązuje nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams oraz e-dziennika i poczty Office 365.
 4. W oddziałach IV-VIII zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne ustalone wg wskazań w opiniach i orzeczeniach oraz zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne realizowane są zdalnie.
 5. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zajęcia (po zgłoszeniu) zorganizowane zostaną stacjonarnie w szkole.
 6. Modyfikacja rozkładu zajęć dla klas IV- VIII uwzględnia aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z komputera, wiek i etap rozwoju uczniów i polega na tym, że część zajęć w ciągu dnia realizowana jest poprzez Microsoft Teams (godzina lekcyjna trwa 30 minut), Zajęcia odbywają się czasie rzeczywistym. – załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

    Organizacja zdalnego nauczania dla uczniów klas IV-VIII ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno–psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni pp.
 2. Zespół nauczycieli uczących oraz specjaliści, logopedzi, pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy modyfikują treści kształcenia.
 3. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
 4. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
 5. Przewodniczący zespołu: wychowawca lub nauczyciel wspomagający sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.
 6. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
 7. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje.
 8. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym.
 9. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
 10. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik Librus.

§ 3.

    W trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom uczęszczającym do szkoły oraz pracownikom i osobom odwiedzającym, a także zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19 obowiązują: Procedury organizacji pracy w czasie epidemii w Szkole Podstawowej Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-19 zgodnie z Zarządzeniem dyrektora nr 1/2020/2021 z dnia 1 września 2020 r.

 1. Stołówka szkolna dla oddziału przedszkolnego i dla klas I – III pracuje na zasadach określonych na dzień 1 września 2020 r.
 2. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach określonych na dzień 1 września 2020 r.
 3. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.
 4. Praca specjalistów i pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian.
 5. Od 26 do 30 października br. wszyscy nauczyciele uczący w klasach IV- VIII zajęcia zdalne prowadzą z domu. Od 2 do 6 listopada br. wszyscy nauczyciele uczący w oddziałach IV- VIII pozostają w budynku szkolnym i za pomocą szkolnego łącza internetowego prowadzą zajęcia zdalne.
 6. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej – załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

    Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych klas IV- VIII do przeanalizowania programów nauczania i ewentualnej ich modyfikacji w sposób umożliwiający realizację w zdalnym nauczaniu. Opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem szkoły. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględniane w pierwszej kolejności. Opracowania należy przesyłać na adres poczty służbowej dyrektora w terminie do 27 października br.

§ 5.

    Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki, zgodne ze statutem szkoły - załącznik nr 3, 4 niniejszego Zarządzenia.

§ 6.

 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  • dziennik elektroniczny jest uzupełniany na bieżąco każdego dnia. Wszystkie lekcje on-line nauczyciele wpisują do Terminarza dziennika Librus.
  • inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane wykorzystując pocztę służbową.
 2. Raport z realizacji zajęć z zaznaczeniem treści nauczania z podstawy programowej należy na bieżąco uzupełniać w zakładce dziennika Narzędzia – dodatkowe godziny nauczycieli - „Praca zdalna”.
 3. Na bieżąco raz w tygodniu nauczyciel przesyła do dyrektora pocztą służbową informacje dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej - załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności i wpisuje się w dzienniku elektronicznym Librus. Jeśli jest prowadzona lekcja on-line (Teams) wpisujemy nauczanie zdalne (nz). Jeśli uczeń nie uczestniczy – nieobecność. Usprawiedliwiają wychowawcy w porozumienia z rodzicami. Jeśli nauczyciel wysyła lekcje i wskazówki do pracy za pośrednictwem modułu Wiadomości dziennika Librus lub poczty Office 365 – uczniowie mają obowiązek odebrania lekcji w czasie rzeczywistym lekcji, najpóźniej w danym dniu. W przeciwnym razie nauczyciel wpisuje nieobecność. Usprawiedliwiają wychowawcy w porozumienia z rodzicami.

§ 7.

    Zarządzam wprowadzenie na zajęcia z wychowawcą, zajęcia z pedagogiem i specjalistą terapii pedagogicznej lub inne zajęcia przedmiotowe obowiązkowej tematyki dotyczącej zagadnień poruszanych w Poradniku dla szkół. MEN „Kształcenie na odległość”.

§ 8.

    Jako najważniejsze, obowiązujące w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych/ procesów wspierania rozwoju i edukacji dzieci i każdego nauczyciela w nauczaniu zdalnym ustanawia się następujące zasady:

 1. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
 6. konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.

§ 9.

Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy:

 1. każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet) oraz przekazuje zgromadzone informacje wychowawcom i na skrzynkę mailową dyrektora szkoły,
 2. w przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu, wychowawca informuje o tym fakcie nauczycieli uczących w danej klasie, którzy są zobowiązani do przygotowania w ciągu dwóch dni materiałów edukacyjnych i ich przesłania do sekretariatu,
 3. pracownik sekretariatu drukuje materiały, które może odebrać rodzic przy wejściu do szkoły,
 4. rodzice ucznia nie posiadającego sprzętu do zdalnej nauki mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie. Dyrektor szkoły użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia.

§ 10.

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców:

 1. Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców dla uczniów klas I-III przebiega jak dotychczas.
 2. Nauczyciele klas IV- VIII powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią.
 3. W okresie nauki zdalnej rodzic dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności w odrabianiu zadań domowych, brak odpowiedzi na maile nauczycieli, itp.).
 4. Rodzice uczniów czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez nauczyciela.
 5. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym Librus.
 6. Nauczyciele specjaliści będą rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno – psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie ucznia w szkole i środowisku lokalnym.
 7. Formy i harmonogram pracy specjalistów zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny Librus.
 8. W przypadku zaistnienia potrzeby konsultacji z nauczycielami wychowawcy klas przekażą uczniom ustalone godziny dyżurów i formy kontaktu.
 9. Specjaliści i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 11.

    W celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowych zadań szkoły, Dyrektor Szkoły wydaje imienne polecenia służbowe dla nauczycieli, których realizacja procesu dydaktycznego jest utrudniona bądź niemożliwa ze względu na formę nauczania na odległość. Przydzielone zadania prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go pensum.

§ 12.

 1. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania przez uczniów zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online i udostępniania ich w sieci.
 2. Zobowiązuje się uczniów uczestniczących w lekcjach on-line do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami. Uczniowie w czasie lekcji on-line nie jedzą.
 3. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.
 4. Dyrektor szkoły pełni dyżur każdego dnia w godz. 10.00 - 14.00
 5. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu komputerowego, itp.) należy kontaktować się telefoniczne z sekretariatem szkoły (tel. 84 696 31 10).

§ 13.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń/ wiadomości w dzienniku elektronicznym Librus.

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r.

§ 15.

Traci moc zarządzenie dyrektora nr 5/2020/2021 z dnia 19 października 2020 r.

 

Hrubieszów, 24 października 2020 r.

Marzanna Bednarczuk
Dyrektor szkoły

Załącznik nr 1 - Plan lekcji klas IV-VIII

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5