ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Rekrutacja do klas pierwszych

Szkoła ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024. Zapisy trwają w godz. od 8.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły. Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie KARTY ZAPISU

Więcej informacji
Business person

Powiatowy konkurs „Kolory Niepodległości”

admin

W ubiegłym tygodniu nastąpiło rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. „Kolory Niepodległości”.

I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły Julia Kanonienko z klasy II a. Wyróżnienie otrzymała Iga Biszczat również z klasy II a.

Czekamy na uroczyste podsumowanie konkursu i zdjęcia z wystawy prac z udziałem naszych laureatów.

Gratulujemy nagrodzonym i życzymy dalszych sukcesów.

Matematyka na co dzień

admin

Uczniowie V a i VI a w ramach innowacji poznają zastosowania matematyki w życiu codziennym.

"...Matematyka, mimo, że jest królową nauk – nie jest łatwym przedmiotem, ale jeśli od samego początku zrozumiemy, że będzie ona nam towarzyszyła przez całe życie to z pewnością łatwiej będzie nam się pogodzić z tym, że jeśli coś jest niezrozumiałe w tej dziedzinie to naprawdę warto nadrobić powstałe zaległości..."

madrzy-rodzice.pl

 

 

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 11/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3

Super User


ZARZĄDZENIE NR 11/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Hrubieszowie
z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji pracy klas I- III od 9 listopada 2020 r.
w okresie ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania szkół

Działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1166), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870 ze zmianami) oraz art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910)

zarządza się co następuje:

§ 1.

od 9 listopada 2020 r. w okresie ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania szkół:

 1. W oddziałach I-III obowiązuje nauczanie zdalne z wykorzystaniem platformy Teams oraz e-dziennika i poczty Office 365.
 2. W oddziałach I-III zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne ustalone wg wskazań w opiniach i orzeczeniach oraz zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne realizowane są zdalnie.
 3. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zajęcia (po zgłoszeniu) zorganizowane zostaną stacjonarnie w szkole.
 4. Modyfikacja rozkładu zajęć dla klas I-III uwzględnia aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z komputera, wiek i etap rozwoju uczniów i polega na tym, że część zajęć w ciągu dnia realizowana jest poprzez Microsoft Teams (godzina lekcyjna trwa 30 minut), Zajęcia odbywają się czasie rzeczywistym. – załącznik nr 1 do zarządzenia.
 5. W szkole prowadzone są zajęcia opiekuńcze dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.

§ 2.

Organizacja zdalnego nauczania dla uczniów klas I-III ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 1. Wszyscy nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów objętych w roku szkolnym 2020/2021 pomocą pedagogiczno – psychologiczną, zgodnie z zaleceniami poradni pp.
 2. Zespół nauczycieli uczących oraz specjaliści, logopedzi, pedagog, specjalista terapii pedagogicznej, doradca zawodowy modyfikują treści kształcenia. 
 3. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom.
 4. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć.
 5. Przewodniczący zespołu: wychowawca lub nauczyciel wspomagający sporządza raport na temat modyfikacji programów i dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły.
 6. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły.
 7. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje. 
 8. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym.
 9. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły.
 10. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez e-dziennik.

§ 3.

 1. Biblioteka szkolna jest czynna codziennie, według planu przekazanego w e-dzienniku.
 2. Pedagodzy pracują hybrydowo według ustalanego przez dyrektora harmonogramu.
 3. Nauczyciele uczący w klasach I-III zajęcia zdalne mogą prowadzić ze szkoły lub z domu.
 4. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej – załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych klas I-III do przeanalizowania programów nauczania i ewentualnej ich modyfikacji w sposób umożliwiający realizację w zdalnym nauczaniu. Opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem szkoły. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględniane w pierwszej kolejności. Opracowania należy przesyłać na adres poczty służbowej dyrektora w terminie do 12 listopada br.

§ 5.

Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki, zgodne ze statutem szkoły - załącznik nr 3, załącznik nr 4 niniejszego Zarządzenia.

§ 6.

 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  • dziennik elektroniczny jest uzupełniany na bieżąco każdego dnia. Wszystkie lekcje on-line nauczyciele wpisują do terminarza w librusie.
  • inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane wykorzystując pocztę służbową.
 2. Raport z realizacji zajęć z zaznaczeniem treści nauczania z podstawy programowej należy na bieżąco uzupełniać w zakładce dziennika Narzędzia – dodatkowe godziny nauczycieli- „Praca zdalna”.
 3. Na bieżąco raz w tygodniu nauczyciel przesyła do dyrektora pocztą służbową informacje dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej - załącznik nr 5 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności i wpisuje się w dzienniku elektronicznym Librus. Jeśli jest prowadzona lekcja on-line (Teams) wpisujemy nauczanie zdalne (nz). Jeśli uczeń nie uczestniczy – nieobecność. Usprawiedliwiają wychowawcy w porozumienia z rodzicami. Jeśli nauczyciel wysyła lekcje i wskazówki do pracy za pośrednictwem librusa lub poczty office 365 – uczniowie mają obowiązek odebrania lekcji w danym dniu. W przeciwnym razie nauczyciel wpisuje nieobecność. Usprawiedliwiają wychowawcy w porozumieniu z rodzicami.

§ 7.

Zarządzam wprowadzenie na zajęcia z wychowawcą, zajęcia z pedagogiem i specjalistą terapii pedagogicznej obowiązkowej tematyki dotyczącej zagadnień poruszanych w Poradniku dla szkół. MEN „Kształcenie na odległość”.

§ 8.

Jako najważniejsze, obowiązujące w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych/ procesów wspierania rozwoju i edukacji dzieci i każdego nauczyciela w nauczaniu zdalnym ustanawia się następujące zasady:

 1. Równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. Możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. Łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
 6. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.

§ 9.

Zasady przekazywania uczniowi materiałów edukacyjnych w przypadku, gdy uczeń nie ma dostępu do odpowiedniej platformy:

 1. Każdy wychowawca klasy dokonuje sprawdzenia dostępności uczniów do narzędzi wykorzystywanych w edukacji zdalnej (laptop, zestaw komputerowy, tablet) oraz przekazuje zgromadzone informacje wychowawcom i na skrzynkę mailową dyrektora szkoły, 
 2. W przypadku, kiedy uczeń nie ma dostępu, wychowawca informuje o tym fakcie nauczycieli uczących w danej klasie, którzy są zobowiązani do przygotowania w ciągu dwóch dni materiałów edukacyjnych i ich przesłania do sekretariatu,
 3. Pracownik sekretariatu drukuje materiały, które może odebrać rodzic przy wejściu do szkoły,
 4. Rodzice ucznia nie posiadającego sprzętu do zdalnej nauki mają prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie. Dyrektor szkoły użycza sprzęt na podstawie umowy użyczenia.

§ 10.

Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców:

 1. Nauczyciele klas I-III powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią.
 2. W okresie nauki zdalnej rodzic dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie dydaktycznym
 3. Rodzice uczniów czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez nauczyciela.
 4. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce.
 5. Nauczyciele specjaliści będą rozpoznawać aktualną sytuację ucznia i jego funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, kontaktując się z uczniem i jego rodzicami, opracowując plan działania pomocowego, w tym z udziałem poradni pedagogiczno – psychologicznych i innych instytucji wspomagających funkcjonowanie ucznia w szkole i środowisku lokalnym.
 6. Formy i harmonogram pracy specjalistów zostaną przekazane przez dziennik elektroniczny.
 7. Specjaliści i wychowawcy klas, w porozumieniu z rodzicami uczniów są odpowiedzialni za udzielanie uczniom pomocy pedagogiczno–psychologicznej zgodnie z obowiązującym prawem.

§ 11.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowych zadań szkoły, Dyrektor Szkoły wydaje imienne polecenia służbowe dla nauczycieli, których realizacja procesu dydaktycznego jest utrudniona bądź niemożliwa ze względu na formę nauczania na odległość. Przydzielone zadania prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go pensum.

§ 12.

 1. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.
 2. Dyrektor szkoły pełni dyżur każdego dnia w godz. 10.00 - 14.00
 3. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu komputerowego, itp.) należy kontaktować się telefoniczne z sekretariatem szkoły (tel. 84 696 31 10).

§ 13.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń/ wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r. § 15. Dla oddziałów I-III traci moc zarządzenie dyrektora nr 6/2020/2021 z dnia 24 października 2020 r.

Hrubieszów, 6 listopada 2020r.

Marzanna Bednarczuk
Dyrektor Szkoły

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Zarządzenie Nr 10/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3

Super User

ZARZĄDZENIE NR 10/2020/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala" w Hrubieszowie
z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji pracy klas IV- VIII
od 9 listopada 2020 r. w okresie ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania szkół

Działając na podstawie:

 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1166), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.
 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870 ze zmianami) oraz art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

zarządza się co następuje:

§ 1.

Od 9 listopada 2020 r. w okresie ograniczenia na obszarze kraju funkcjonowania szkół, w oddziałach IV-VIII obowiązuje kontynuacja nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy Teams oraz e-dziennika i poczty Office 365 na wszystkich zasadach określonych w Zarządzeniu dyrektora nr 6/2020/2021 z dnia 24 października 2020 r. i Procedurze i zasadach organizacji nauczania zdalnego - załącznik

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń/ wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2020 r.

Hrubieszów, 6 listopada 2020 r.

Marzanna Bednarczuk
Dyrektor Szkoły

Załącznik - Procedura i zasady organizacji nauczania zdalnego

 

Zawieszenie zajęć stacjonarnych - komunikat

Super User

Zawieszenie zajęć stacjonarnych przedłużone do 29 listopada.
Nauka zdalna w klasach I-III
Oddział przedszkolny pracuje stacjonarnie według planu

Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych (szczegółowe zasady pracy określone są zarządzeniem dyrektora)

Od 9 listopada przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i kontynuowane nauczanie zdalne na dotychczasowych zasadach Dla uczniów kl. I – III których rodzice pracują w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, od poniedziałku tj. 9 listopada będzie zapewniona opieka świetlicowa.

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły może zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole).

Marzanna Bednarczuk
Dyrektor szkoły