ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

„…radością, która mnie przepełnia chwalę ten cud…”

admin

Uczniowie klasy II a włożyli wiele starań, by radośnie przeżyć święta Bożego Narodzenia. Z dużym zaangażowaniem przygotowywali kartki i dekoracje świąteczne. Jak zawodowi cukiernicy ozdabiali upieczone pierniczki. Do świątecznych wypieków dołączyli reniferki wykonane z choinkowych bombek. Ileż było przy tym zachwytu…

Czytaj więcej...

Wigilia w klasie 3a

admin

Są święta w naszym kalendarzu – najdroższe i najbliższe,

co wywołują falę marzeń – najczulszych i najmilszych.

Ten nastrój wszystkim się udziela. Ogarnia serca, duszę

– radością szczęścia i wesela i czystych, wielkich wzruszeń.

Te ukochane przez wszystkich święta to

BOŻE NARODZENIE….

Czytaj więcej...

Kartka dla obrońców granic

admin

Uczniowie klasy 3a włączyli się w akcję „Kartka dla obrońców granic”. Trzecioklasiści przygotowali laurki oraz kartki z pozdrowieniami i wyrazami wsparcia dla pełniących służbę na naszej wschodniej granicy żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji.

Organizatorem przedsięwzięcia jest lubelska Fundacja Niepodległości, której patronuje Radio Lublin

Czytaj więcej...

Świąteczna atmosfera w zimowej scenerii

admin

Grudzień dla uczniów klasy 1 b był bardzo pracowitym i twórczym miesiącem. W tym czasie zorganizowano aktywności, które miały na celu kultywowanie tradycji, pobudzanie ekspresji twórczej u uczniów, doskonalenie myślenia przestrzennego, spostrzegania, percepcji wzrokowej, motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz kształtowanie kompetencji matematycznych, emocjonalnych. Zajęcia przeprowadzono w kilku etapach.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Nr 29/2021/2022 Dyrektora Szkoły

admin

ZARZĄDZENIE NR 29/2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie
z dnia 16 grudnia 2021 r.
w sprawie zawieszenia stacjonarnych zajęć na czas oznaczony
i zmianie trybu nauczania na czasowy tryb zdalny
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie
od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Na podstawie 18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1166), Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 2301 zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie stacjonarnych zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie w okresie od dnia 20.12.2021 r. do dnia 9.01.2022 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o której mowa w ust. 1, zajęcia edukacyjne i inne zadania w oddziałach klasowych są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, głównie Microsoft Teams, dziennika elektronicznego Librus, poczty Office 365, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późniejszymi zmianami).
 3. Lekcje odbywają się według planu godzin każdej klasy.
 4. Wykorzystując Microsoft Teams godzina lekcyjna trwa 45 minut, w tym 30 minut bezpośrednio z nauczycielem przy monitorze plus 15 minut na konsultacje indywidualne z nauczycielem.
 5. W oddziałach klasowych I-VIII zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne ustalone wg wskazań w opiniach i orzeczeniach oraz zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne realizowane są zdalnie.
 6. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zajęcia (po zgłoszeniu) zorganizowane zostaną stacjonarnie w szkole.
 7. Uczniom klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, na wniosek rodzica - umożliwia się opiekę świetlicową.

§ 2.

 1. Biblioteka szkolna jest czynna w godzinach określonych na dzień 1 września 2021 r.
 2. Świetlica szkolna jest czynna w godzinach określonych na dzień 1 września 2021 r.
 3. Praca pedagoga i specjalisty terapii pedagogicznej szkolnego pozostaje bez zmian, w godzinach określonych na dzień 1 września 2021 r. i dostosowana do potrzeb uczniów.
 4. Praca nauczycieli wspomagających określona jest odrębnie dla każdego nauczyciela w porozumieniu z dyrektorem szkoły.
 5. Od 20 grudnia do 9 stycznia 2022r. nauczyciele przedmiotów uczący w klasach I- VIII, zajęcia zdalne prowadzą ze szkoły lub (po zgłoszeniu dyrektorowi) z domu.

§ 3.

 1. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.
 2. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem.
 3. Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.
 4. Uczniowie odbywający naukę na odległość mają prawo do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej.

§ 4.

 1. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów.
 2. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom procedury i zasady pracy szkoły w trybie nauczania zdalnego a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki określone w dokumencie Strategia przygotowania i zarządzania szkołą w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: Procedury i zasady pracy zdalnej - załącznik nr 5, 6 do procedury.
 3. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 do procedury.
 4. Podczas nauczania zdalnego należy uwzględnić możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
 5. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  • dziennik elektroniczny, uzupełniany na bieżąco każdego dnia,
  • inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane wykorzystując pocztę służbową.
 6. Na bieżąco raz w tygodniu nauczyciel informuje dyrektora o wszelkich trudnościach w realizacji podstawy programowej.
 7. Szczegółowe zasady pracy zdalnej określone są w złączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

 1. Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online.
 2. Zobowiązuje się uczniów uczestniczących w lekcjach on-line do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w komunikacji z nauczycielami. Uczniowie w czasie lekcji on-line nie jedzą.
 3. Wszelkie uwagi, wnioski o organizacji i przebiegu zdalnego nauczania kierować należy z zachowaniem drogi służbowej.
 4. Dyrektor szkoły pełni dyżur każdego dnia w godz. 10.00 - 14.00
 5. W sprawach administracyjnych (wydawanie zaświadczeń, legitymacji, użyczenie sprzętu komputerowego, itp.) należy kontaktować się telefoniczne z sekretariatem szkoły (tel. 84 696 3110).

§ 6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń/ wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS

§ 7.

Zobowiązuje wszystkich do konsekwentnego przestrzegania zapisów tego zarządzenia.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Hrubieszów, dn. 16 grudnia 2021 r.

Marzanna Bednarczuk
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie