ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Rekrutacja do klas pierwszych

Szkoła ogłasza zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025. Zapisy trwają w godz. od 8.30 do 15.30, w sekretariacie szkoły. Zapisu może dokonać wyłącznie rodzic/prawny opiekun dziecka poprzez wypełnienie KARTY ZAPISU

Więcej informacji
Business person

Zarządzenie Dyrektora Szkoły w sprawie nauki zdalnej

Super User

Szanowni Państwo, Rodzice Uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3!

Otrzymaliśmy informację, że został potwierdzony u nauczycielki przebywającej na kwarantannie i pracownika obsługi pozytywny wyniku testu na COVID-19. Jesteśmy w stałym kontakcie z sanepidem w Hrubieszowie, Kuratorium Oświaty Delegaturą w Zamościu oraz Organem Prowadzącym Szkołę.

Po otrzymaniu opinii od Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w okresie od 19 października br. od godz. 11.25 do 23 października br. (piątek) włącznie szkoła będzie objęta nauką zdalną. Wychowawcy klas będą w stałym kontakcie z Państwem i uczniami i będą przekazywać stosowne informacje.

W zarządzeniu dyrektora otrzymacie Państwo szczegóły nauczania zdalnego w tych dniach. Na bieżąco będziemy aktualizować informacje przez dziennik elektroniczny oraz stronę internetową szkoły.

Marzanna Bednarczuk
Dyrektor szkoły

ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie
z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć na czas oznaczony
i zmianie trybu nauczania na czasowy tryb zdalny
w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie

Na podstawie §18 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1166), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1394), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389) po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie

zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie w okresie od dnia 19.10.2020 r. (poniedziałek) od. godz. 11.30 do dnia 23.10.2020 r. (piątek) ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.
 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o której mowa w ust. 1, zajęcia edukacyjne i inne zadania w oddziałach klasowych są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, głównie Microsoft Teams, dziennika elektronicznego Librus, poczty Office 365, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.493).
 3. Lekcje odbywają się według planu godzin każdej klasy.
 4. Wykorzystując Microsoft Teams godzina lekcyjna trwa 30 minut.
 5. Harmonogram pracy według planu od 20 do 23 października jest następujący:

         Oddział przedszkolny, klasy: Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, III b 

 • przez wszystkie dni od wtorku (20.10.2020 r.) do piątku (23.10.2020 r.): pierwsze trzy godziny z wykorzystaniem Microsoft Teams, pozostałe godziny - prace zadawane przez Dziennik Elektroniczny Librus lub poczty Office 365

         Klasy od IV do VIII:

 • wtorek (20.10.2020 r.) - pierwsze cztery godziny – praca z wykorzystaniem Microsoft Teams (lekcje online), pozostałe godziny z wykorzystaniem dziennika elektronicznego lub poczty Office 365
 • środa (21.10.2020 r.) - pierwsze cztery godziny – z wykorzystaniem dziennika elektronicznego lub poczty Office 365, pozostałe godziny– praca z wykorzystaniem Microsoft Teams (lekcje online).
 • czwartek (22.10.2020 r.) - pierwsze cztery godziny – praca z wykorzystaniem Microsoft Teams (lekcje online), pozostałe godziny z wykorzystaniem dziennika elektronicznego lub poczty Office 365
 • piątek (23.10.2020 r.) - pierwsze cztery godziny – z wykorzystaniem dziennika elektronicznego lub poczty Office 365, pozostałe godziny– praca z wykorzystaniem Microsoft Teams (lekcje online).
 1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  • dziennik elektroniczny jest uzupełniany na bieżąco każdego dnia,
  • inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane wykorzystując pocztę służbową.
 2. Raport z realizacji zajęć z zaznaczeniem treści nauczania z podstawy programowej należy na bieżąco uzupełniać w zakładce dziennika Narzędzia – dodatkowe godziny nauczycieli- „Praca zdalna”.
 3. Na bieżąco raz w tygodniu nauczyciel przesyła do dyrektora pocztą służbową informacje dotyczące wszelkich trudności w realizacji podstawy programowej.

§ 2

    Zarządzam wprowadzenie na zajęcia z wychowawcą, zajęcia z pedagogiem i specjalistą terapii pedagogicznej (zał. 2 niniejszego Zarządzenia) lub inne zajęcia przedmiotowe obowiązkowej tematyki dotyczącej zagadnień z poradnika [Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół. MEN.]

§ 3

    Jako najważniejsze, obowiązujące w planowaniu i realizacji procesów edukacyjnych/ procesów wspierania rozwoju i edukacji dzieci i każdego nauczyciela,  ustanawia się następujące zasady:

 1. Równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,
 2. Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
 3. Możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
 4. Łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
 5. Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,
 6. Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć.

§ 4

 1. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów.
 2. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki- załącznik nr 3, 4 niniejszego Zarządzenia.
 3. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego Zarządzenia.
 4. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem wynikającym z decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie.
 5. Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia dyrektora.

§ 5

      Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń/ wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS

§ 6

      Zobowiązuje wszystkich do konsekwentnego przestrzegania zapisów tego zarządzenia.

§ 7

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Hrubieszów, 19 października 2020r.                                               Marzanna Bednarczuk Dyrektor Szkoły

 

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Wielka Zbiórka Książek 2020

admin

Wielka Zbiórka Książek 2020 dobiegła końca.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę za Wielkie Serducha. Wysłaliśmy 3 pudła z książkami, które zasilą Zaczytane Biblioteki otwierane w szpitalach, domach dziecka, domach seniora, hospicjach i innych placówkach pomocowych. W ten sposób zwiększamy dostęp do literatury wśród potrzebujących dzieci i dorosłych. Organizatorem akcji była Fundacja Zaczytani.org

Koordynator Biblioteka szkolna

Czytaj więcej...

X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

admin

W piątek 2 października 2020 roku w ramach obchodów X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, uczniowie naszej szkoły po raz kolejny sprawdzali swoje umiejętności w tym zakresie. W tym roku w akcji uczestniczyło ponad 5 tys. szkół z 20 państw. Organizatorem głównym jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego ze Szczecinka.

Celem akcji jest propagowanie zabawowej formy uczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób.

Czytaj więcej...

Wycieczka do parku

admin

W piątek, 9 października, klasa I b wykorzystując piękną jesienną pogodę wybrała się na wycieczkę do parku. Uczniowie spacerowali alejkami po parku, obserwowali otaczającą ich przyrodę. Podziwiali jesienne barwy, rosnące krzewy i drzewa, słuchali odgłosów przyrody, "rozmawiali" z drzewami. Uważnie przyjrzeli się przyrodzie: korze drzew, liściom i zwierzętom żyjącym w parku.

Dużo radości sprawiły dzieciom swobodne zabawy ruchowe z miękkimi, kolorowymi liśćmi oraz na parkowych przyrządach. Do szkoły wróciliśmy bardzo zadowoleni.

Czytaj więcej...

Rowerowa wycieczka do Masłomęcza

admin

Dnia 25 września klasa VII a wyruszyła na wycieczkę rowerową do Wioski Gotów w Masłomęczu. Wraz z przewodnikiem odkrywaliśmy ślady gockiej społeczności, ich zwyczaje, kulturę i tradycje. Mieliśmy okazję obejrzeć chatę Gotów, chatę garncarza, tkaczki czy wojownika, zobaczyć jak i gdzie mieszkały zwierzęta oraz czym barwiono tkaniny. Mogliśmy sprawdzić ile waży tarcza lub miecz, jak strzelało się z łuku, podziwiać odtworzone na podstawie odkryć archeologicznych obiekty pełne rekwizytów i wyposażenia niezbędnego do życia codziennego.

Czytaj więcej...
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.