Zasady rekrutacji do gimnazjum

Drukuj

 

Wniosek/ankieta - pobierz
Folder gimnazjum - pobierz

 

REGULAMIN
rekrutacji uczniów do Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie
na rok szkolny 2016/2017

Informacje ogólne

 1. Do gimnazjum przyjmuje się uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową.
 2. Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z bieżącymi wytycznymi Lubelskiego Kuratora Oświaty.

 

Warunki przyjmowania uczniów do klas pierwszych.

 1. Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
 2. W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły.
 3. O przyjęciu uczniów spoza obwodu szkoły decyduje dyrektor szkoły, uwzględniając kryteria rekrutacyjne.
 4. Laureaci i finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim przyjmowani są w pierwszej kolejności.
 5. W przypadku większej ilości chętnych niż liczba wolnych miejsc, przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali wyższe wyniki nauczania.
 6. Uczniowie, którzy nie spełniają powyższych kryteriów mogą zostać przyjęci do gimnazjum w drodze indywidualnego rozpatrzenia danej sprawy przez dyrektora szkoły.
 7. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołania od wyników postępowania kwalifikacyjnego w ciągu trzech dni od daty ogłoszenia listy uczniów przyjętych do szkoły.

 

Obowiązujące dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły:

 1. Wniosek/ankieta do pobrania TUTAJ lub w sekretariacie szkoły.
 2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. Oryginał zaświadczenia o przystąpieniu i wynikach sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej. Jedno zdjęcia legitymacyjne (podpisane imieniem i nazwiskiem).
 4. Karta zdrowia.
 5. Zaświadczenie lekarskie, że uczeń może być w klasie sportowej.

 

Planowane klasy – ogólne

 

W miarę zainteresowania kandydatów, może być utworzona klasa sportowa - zwiększona ilość godzin zajęć sportowych ukierunkowanych na koszykówkę, piłkę siatkową. Obowiązuje wówczas nabór do klasy sportowej:

 1. Rodzice uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy sportowej zobowiązani są dostarczyć wraz z wypełnionym wnioskiem rekrutacyjnym, podpisaną kartę zgłoszeniową.
 2. Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest: pozytywny wynik testu sprawnościowego lub uczestniczenie w szkole podstawowej w klasie sportowej.
 3. Przed przystąpieniem do testu sprawnościowego rodzice ucznia powinni złożyć w szkole zaświadczenie, że dziecko jest zdrowe i może przystąpić do testu sprawnościowego.
 4. O przyjęciu do klasy decyduje ilość punktów uzyskanych z testu sprawnościowego, sprawdzianu po szóstej klasie i świadectwa szkolnego.

 

Terminy rekrutacji i składania dokumentów:

Składanie wniosków/ podań wraz ze zdjęciami legitymacyjnymi.  do 28 kwietnia 2016 r.
Sprawdzenie uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klasy sportowej. 17 czerwca 2016 r.
Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach sprawdzianu zewnętrznego i karty zdrowia do 28 czerwca 2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 1 lipca 2016 r. godz. 10:00
Ogłoszenie list uczniów przyjętych do klas pierwszych 21 lipca 2016 r. godz. 10:00

 

© 2012-2016 Zespół Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie. Wszelkie prawa zastrzeżone. | powered by joomla

Powered by Joomla 1.7 Templates