ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

+48 (84) 696 3110
zsm3.hrub@vp.pl

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/platne/serwer18058/public_html/images/phocagallery/2014-2015/projekt-spotkan.
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/phocagallery/2014-2015/projekt-spotkan

Informacje o opłatach w stołówce szkolnej

Marzena

 

W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie
zostały uruchomione elektroniczne płatności za obiady.

Opłaty za obiady można dokonywać:

 • gotówką u intendenta w okienku kasowym,
 • kartą płatniczą u intendenta w okienku kasowym,
 • przelewem bankowy na konto nr 29 1240 2829 1111 0000 4027 1903,
       w tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc.
       UWAGA! w każdym miesiącu kwota za obiady ulega zmianie.  

 

 

Opłata za obiady w miesiącu styczniu wynosi - 34,10 zł

Opłata za obiady w miesiącu grudniu wynosi - 43,40 zł

Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych

Super User
 1. Administratorem Danych Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły z siedzibą w Hrubieszowie przy ul. Zamojskiej 16, 22-500 Hrubieszów, zwana dalej Administratorem; 
 2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest p. Małgorzata Grela - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Dane osobowe dziecka i rodzica/opiekuna, zwane dalej danymi osobowymi, przetwarzane będą w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły oraz w celach marketingowych, prowadzenia strony internetowej i serwisu intranetowego (media wewnętrzne) Administratora, w celu promocji, tworzenia broszur reklamowo-informacyjnych, kronik szkolnych, przygotowania stosownych legitymacji i identyfikatorów, prowadzenia tablic ogłoszeń i gablot informacyjnych, udziału i publikacji informacji o konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych, a także publikacji o nich informacji.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe wraz z aktami wykonawczymi,
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wraz z aktami wykonawczymi,
  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wraz z aktami wykonawczymi,
  • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej wraz z aktami wykonawczymi, w tym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
 5. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, organom systemu ubezpieczeń społecznych, NFZ, innym jednostkom gminnym, powiatowym, oświatowym.
 6. Nie pozyskujemy danych z innych źródeł, niż tylko od Państwa. Nie będziemy przekazywali tych danych poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).
 7. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych szkoły/przedszkola. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przekazania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przechowywane będą przez okres edukacji dziecka w naszej placówce oraz zgodnie z aktualnymi przepisami archiwalnymi.

Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu wizyjnego

Super User

Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych, jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” z siedzibą w Hrubieszowie przy ul. Zamojskiej 16, 22-500 Hrubieszów, tel. 846963110, e-mail: sekretariat@sp3-hrubieszow.
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są na stronie internetowej www.sp3-hrubieszow.pl
 3. Administrator wprowadził następujące formy monitoringu:
  • Monitoring wizyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie Szkoły oraz wokół Szkoły, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu;
  • Monitoring poczty elektronicznej oraz monitoring pracy na komputerach służbowych, w celu zapewnienia odpowiednie organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.
 4. Podstawą prawną stosowania monitoringu są przepisy RODO, tj:
  • art. 6 ust. 1 lit. c - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • art. 6 ust. 1 lit. e - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; oraz przepisy krajowe;
  • art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000);
  • art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000);
 5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Dane nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 6. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 14 dni od dnia nagrania. Po upływie okresu, o którym mowa wyżej uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 7. Osobom objętych monitoringiem przysługuje:
  • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
  • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
  • prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.

Projekt spotkań z ciekawymi ludźmi, poznania ich pasji i odkrywania dziecięcych możliwości

Super User

.

Jeśli jesteś delikatny i obdarzasz mnie uśmiechem,
jeśli mówisz i mnie słuchasz,
wtedy rosnę jak na drożdżach
                                            Jackie Silberg

Uczniowie z klasy I c z Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Hrubieszowie chcąc przywołać wiosenną radość, dość wcześnie rozpoczęli tradycyjne przygotowania do Świąt Wielkanocnych i towarzyszących im obrzędów.

Całą gamę pomysłów kolorowych ozdób przedstawili uczniom pracownicy Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczych w Hrubieszowie – pani Anna Obszyńska i pan Paweł Nowak.

Gospodarze zaprezentowali kartki wielkanocne wykonane techniką quilingu, która jest wprawdzie bardzo pracochłonna, ale zawsze daje czarujące efekty. Pierwszakom udało się wykonać oryginalną kompozycję i każdy z nich miał potrzebę zaprezentowania jej osobom dorosłym, starszym kolegom i rówieśnikom. Ileż padło pięknych słów, dotyczących pracy, wyobraźni, efektu końcowego oraz pomysłu wykorzystania ozdoby przez same dzieci. Najtrafniej, a zarazem najprościej opisać towarzyszące emocje w/w sentencją J. Silberga „Jeśli jesteś (…), wtedy rosnę jak na drozdżach”.

Warto wspomnieć, że nie są to pierwsze udane zajęcia integracyjne z wychowankami Internatu i pracownikami PZPSW. W grudniu 2014 r. uczniowie klasy I c uczestniczyli w ozdabianiu figurek gipsowych, by radośnie wrócić do domu z kolorowymi zwierzaczkami oraz ulubionymi postaciami bajkowymi.

Po kolejnych inspirujących zajęciach marcowych cały zespół klasowy nie może doczekać się warsztatów na przełomie maja i czerwca oraz w następnym roku szkolnym, bowiem dla dzieci ważne jest samo tworzenie, ale także możliwość wypowiedzenia się i uzyskania informacji, że to co udało im się wypracować jest po prostu piękne.

Wychowawca klasy – pani Iwona Rubacha cieszy się ze wspólnie opracowanego projektu spotkań z ludźmi, którzy mają niesamowitą wartość, polegajacą na rozbudzeniu w dzieciach radości tworzenia, zaszczepienia własnej pasji i za to składa im serdeczne podziękowania.

 

Galeria:

{gallery}phocagallery/2014-2015/projekt-spotkan{/gallery}