ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

JFolder::pliki: Ścieżka nie jest folderem. Ścieżka: /home/platne/serwer18058/public_html/images/phocagallery/2014-2015/projekt-spotkan.
There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/phocagallery/2014-2015/projekt-spotkan

Projekt Erasmus - informacje

Super User

 

Projekt nr 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041902
współfinansowany z Unii Europejskiej programu Erasmus +, Akcja 1 Mobilność Edukacyjna,
sektor Edukacja Szkolna, Konkurs 2021

W październiku 2021 roku złożyliśmy wniosek w sektorze Edukacja szkolna programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 – projekty krótkoterminowe (KA122-SCH). W styczniu 2022 roku Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności ogłosiła wyniki konkursu i otrzymaliśmy informację, że nasz wniosek „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, numer 2021-2-PL01-KA122-SCH-000041902 został akceptowany i dofinansowany kwotą 46 924,00 Euro.

 1. Naszymi Partnerami zagranicznymi w Grecji będą: Mpakogianni Larisa i PLATON M.E.P.E. School
 2. W projekcie weźmie udział 30 uczniów z klas VII-VIII i 4 opiekunów.
 3. Główne cele projektu:
  • Promowanie zdrowego stylu życia i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
  • Zachęcanie do aktywności fizycznych poprzez wykorzystywanie możliwości otaczającej nas przyrody i krajobrazów.
  • Promowanie wartości europejskich - rozwinięcie postaw szacunku, otwartości dla innych kultur.
  • Wzrost znajomości języka angielskiego wśród uczniów.
 4. Spodziewane efekty:
  • Nasi uczniowie uzyskają większą świadomość dotyczącą konieczności i sposobów prowadzenia zdrowego trybu życia, wykształcą szereg zachowań i nawyków prozdrowotnych.
  • Dzięki udziałowi w zajęciach nabędą szereg narzędzi z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
  • Poprzez pracę w zespołach międzynarodowych nastąpi rozwinięcie postaw szacunku i tolerancji.
  • Poprzez uczestnictwo w wędrówkach i „grach” na świeżym powietrzu przekonają się, że utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej może być łatwo połączone z realizowaniem pasji, a także nie musi wiązać się z wyrzeczeniami.
  • Uczniowie poznają odmienną kulturę i nowe relacje społeczne, i na tej bazie będą mogli zastanowić się nad swoim miejscem w społeczności lokalnej, co przełoży się na ich zdrowie rozumiane w ujęciu dobrych relacji społecznych.
 5. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie wezmą udział w zajęciach przygotowawczych w ramach przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego.

W rekrutacji mogą brać udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie:

 • którzy wyrażają chęć uczestnictwa w projekcie,
 • są uczniami VII lub VIII klasy,
 • pochodzą z rodzin dotkniętych trudną sytuacją ekonomiczną, rodzin dysfunkcyjnych, zamieszkujący tereny wiejskie, decyzją wychowawcy, dyrektora lub pedagoga szkolnego te osoby mogą uzyskać dodatkowe punkty w procesie rekrutacji,
 • uzyskali wysoką średnią ocen za ostatni semestr kształcenia oraz języka angielskiego,
 • otrzymali pozytywną ocenę z zachowania w ostatnim semestrze kształcenia,
 • angażują się w życie szkoły i poza nią, np. wolontariat,
 • wraz z formularzem zgłoszeniowym przystąpią do rozmowy rekrutacyjnej,
 • będą brali udział w spotkaniach przygotowujących do uczestnictwa w projekcie.

Szczegółowe warunki rekrutacji określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” – załącznik nr 1

Warunkiem uczestnictwa w wyjeździe jest również posiadanie Paszportu, albo dowodu osobistego.

Na początku należy wypełnić Kartę zgłoszenia (załącznik nr 2) i oddaj do sekretariatu.

Powodzenia!

Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych

Super User

Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16, tel. 846963110, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na szkole, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj.: prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej;
  2. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;
  3. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f, e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez szkołę lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, m.in. w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia szkoły, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów z podwykonawcami usług w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Szkołę. Szkoła powierza do przetwarzania dane osobowe dostawcy systemu dziennika elektronicznego, który świadczy na rzecz szkoły usługi informatyczne wspomagające działalność szkoły od strony technicznej.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony jest przepisami prawa.
 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wywiązanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie Państwa zgody podanie danych jest dobrowolne.
 9. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest:
  1. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO) mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. art.6 ust.1 lit.e lub f RODO – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich/dziecka danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Deklaracja dostępności

admin

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - stan na dz. 01.01.2021 r.

 

Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Hrubieszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp3-hrubieszow.pl/

Data publikacji strony internetowej: 20-08-2017

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 25-06-2020

 

Status pod względem zgodności z Ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi;
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

 

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Data sporządzenia deklaracji:

Deklaracje sporządzono dnia 28-08-2020 r.

 

Kontakt i informacje zwrotne:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze Szkołą Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie (osoba wyznaczona: Krzysztof Łopocki) drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 696 3110.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. https:/www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

Siedziba: ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od strony ul. Polnej. Prowadzą do niego schody z podjazdem dla niepełnosprawnych. Drugie wejście znajduje się od strony a trzecie od strony boisk szkolnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie szkoły znajdują się miejsca parkingowe. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Hrubieszowie nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje o opłatach w stołówce szkolnej

Marzena

 

W roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie
zostały uruchomione elektroniczne płatności za obiady.

Opłaty za obiady można dokonywać:

 • gotówką u intendenta w okienku kasowym,
 • kartą płatniczą u intendenta w okienku kasowym,
 • przelewem bankowy na konto nr 29 1240 2829 1111 0000 4027 1903,
       w tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc.
       UWAGA! w każdym miesiącu kwota za obiady ulega zmianie.  

 

Opłata za obiady w miesiącu lutym wynosi - 72,00 zł

Opłata za obiady w miesiącu marcu wynosi - 82,80 zł