ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

+48 (84) 696 3110
zsm3.hrub@vp.pl

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze
Głównego Księgowego

w Szkole Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
główny księgowy

 1. Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): Szkoła Podstawowa Nr 3
  im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów
 2. Określenie stanowiska urzędniczego: główny księgowy
 3. Wymiar etatu: pełny wymiar
 4. Rodzaj umowy: umowa o pracę
 5. Wymagania formalne:
  1. Posiada obywatelstwo polskie.
  2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
  3. Niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
  4. Wykształcenie: ukończone jednolite studia magisterskie, ekonomiczne, kierunek rachunkowość, ekonomiczne studia magisterskie lub studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki na stanowisku księgowego.
 6. Wymagania dodatkowe:
  1. Znajomość rachunkowości budżetowej w jednostkach oświatowych.
  2. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych.
  3. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych.
  4. Znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych.
  5. Znajomość przepisów płacowych.
  6. Znajomość przepisów ZUS.
  7. Znajomość obsługi programów: pakiet Vulcan, Płatnik ZUS, Portal GUS, E-Deklaracje, programy biurowe (Word, Excel).
  8. Umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych.
  9. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, rzetelność, kreatywność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
  10. Dokładność, terminowość wykonywania zadań, samodzielność w poszukiwaniu rozwiązań bieżących spraw.
  11. Umiejętność analitycznego myślenia, odporność na stres.
 7. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad budżetu.
  2. Odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi.
  3. Odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo – budżetowej.
  4. Odpowiedzialność za finanse publiczne.
  5. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami:
   • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo – księgową jednostki,
   • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
   • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym.
  6. Realizacja zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  7. Kontrola obsługi szkoły z zakresu płac, ZUS, US, GUS.
  8. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą specjalisty do spraw płac.
  9. Terminowe dokonywanie przelewów bankowych.
  10. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności socjalno-bytowej szkoły.
  11. Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora szkoły.
 8. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny wraz z numerem telefonu kontaktowego.
  2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.
  3. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
  4. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia i umiejętności zawodowe.
  5. Oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych, o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i umyślne przestępstwo skarbowe, o niekaralności za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe, o niekaralności zakazem pełnienia funkcji kierowniczych (wzór w załączniku).
  6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)."

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone w terminie do dnia 20.11.2018 r. pod adresem: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala", ul. Zamojska 16, 22- 500 Hrubieszów w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego”.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru na wolne stanowisko urzędnicze można się zapoznać w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 84 696 31 10.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu następnego etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wyniku naboru, po jego zakończeniu będzie umieszczona stronie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hrubieszowie.

Hrubieszów, dnia 8.11.2018 r.

załącznik - oświadczenie

 

Klauzula informacyjna dotycząca kandydata do pracy

Informacje wynikające z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 1. Administratorem danych, jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
  w Hrubieszowie, tel. 84 696 3110, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest p. Małgorzata Grela, z którym można się skontaktować e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe przetwarza się w celu rozpatrzenia aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy
  w procesie rekrutacji na podstawie art. 22 Kodeksu pracy.
 4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Administrator nie przekazuje danych kandydatów innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów z podwykonawcami usług w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Administratora.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w procesie rekrutacji.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie aplikacji kandydata na wolne stanowisko pracy.
 11. W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skontaktować się z Administratorem danych korespondencyjnie pod adresem Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”, ul. Zamojska 16, 22-500 Hrubieszów z adnotacją „Ochrona danych osobowych”.

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2.