ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych

 

Aktualizacja 22.08.2023 r.

Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły z siedzibą w Hrubieszowie przy ul. Zamojskiej 16, tel. 846963110, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest p. Małgorzata Grela - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe uczniów i rodziców/opiekunów prawnych przetwarzane będą w celach:
  • dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających z ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. oraz ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. с, e oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO;
  • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia w postaci monitoringu wizyjnego na terenie szkoły zgodnie z art. 108a ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
  • określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia - podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku danych osobowych szczególnych kategorii art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów z podwykonawcami usług w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Szkołę. Szkoła powierza do przetwarzania dane osobowe dostawcy systemu dziennika elektronicznego Librus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. Al. Korfantego 193, 040-153 Katowice.
 5. Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych. Dane osobowe, przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przetwarzane są do osiągnięcia wskazanego w zgodzie celu lub do czasu wycofania udzielonej zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
  • ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych osobowych - w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 8. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO), ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego,  na adres Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie danych osobowych w celu wykonania przez Administratora obowiązku prawnego jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych będzie skutkowało niemożnością realizowania zadań przez szkołę względem ucznia. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne. Brak zgody spowoduje niemożność zrealizowania zamierzonego celu, lecz nie wpłynie na realizację głównych zadań przez szkołę względem ucznia.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.