ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Obowiązek informacyjny dotyczący ochrony danych osobowych

Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

 1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Hrubieszowie, ul. Zamojska 16, tel. 846963110, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na szkole, w tym w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły w celu wykonania obowiązków prawnych nałożonych art. 13/14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe tj.: prowadzenie ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacja procesu nauczania, prowadzenie dziennika lekcyjnego, prowadzenie zadań z zakresu opieki pielęgniarskiej, żywienie uczniów, prowadzenie zajęć dodatkowych, realizacja zadań z zakresu BHP, wypożyczanie książek z biblioteki szkolnej;
  2. art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w tym w celu promowania działalności szkoły oraz osiągnięć i umiejętności ucznia, a także w celu zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, żywienia uczniów, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia NNW;
  3. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia uczniów, prowadzenia ewidencji uczniów na potrzeby procesów nauczania, realizacji procesu nauczania, realizacji zadań z zakresu BHP;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f, e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez szkołę lub jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, m.in. w związku ze stosowaniem monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i mienia szkoły, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów z podwykonawcami usług w celu wywiązania się z obowiązków nałożonych na Szkołę. Szkoła powierza do przetwarzania dane osobowe dostawcy systemu dziennika elektronicznego, który świadczy na rzecz szkoły usługi informatyczne wspomagające działalność szkoły od strony technicznej.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a następnie będą przechowywane w celach archiwalnych przez okres, który wyznaczony jest przepisami prawa.
 6. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, warunkiem niezbędnym do wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi wywiązanie się z obowiązków wynikających z przepisów prawnych. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie Państwa zgody podanie danych jest dobrowolne.
 9. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest:
  1. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO) mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. art.6 ust.1 lit.e lub f RODO – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich/dziecka danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.