ul. Zamojska 16,
22-500 Hrubieszów

Obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu wizyjnego

Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych, jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” z siedzibą w Hrubieszowie przy ul. Zamojskiej 16, 22-500 Hrubieszów, tel. 846963110, e-mail: sekretariat@sp3-hrubieszow.
 2. Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są na stronie internetowej www.sp3-hrubieszow.pl
 3. Administrator wprowadził następujące formy monitoringu:
  • Monitoring wizyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia na terenie Szkoły oraz wokół Szkoły, w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu;
  • Monitoring poczty elektronicznej oraz monitoring pracy na komputerach służbowych, w celu zapewnienia odpowiednie organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy.
 4. Podstawą prawną stosowania monitoringu są przepisy RODO, tj:
  • art. 6 ust. 1 lit. c - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  • art. 6 ust. 1 lit. e - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; oraz przepisy krajowe;
  • art. 108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000);
  • art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 i 1000);
 5. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Dane nie są udostępniane innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 6. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, szkoła przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres 14 dni od dnia nagrania. Po upływie okresu, o którym mowa wyżej uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczniów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 7. Osobom objętych monitoringiem przysługuje:
  • prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
  • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
  • prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.